Rezultāti / Results

October 7th, 2010 by anna

Metu konkursa rezultāti

Results of the Sketch Competition

Paziņojums

September 28th, 2010 by anna

Pēc lēmuma par kvalifikācijas pārbaudi pieņemšanās 30.09.2010. tiks nosūtīts paziņojums par konkursa rezultātiem un notiks balvu izmaksa.

Metu konkursa pretendentam

September 20th, 2010 by anna

Par metu konkursa sēdi
(iepirkuma identifikācijas Nr. RDĪD 2010/23)

Informējam, kā 2010. gada 23. septembrī plkst. 10.00 notiks metu konkursa „Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja ēkas, Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 10a rekonstrukcijas un piebūves projekta izstrāde” (iepirkuma identifikācijas nr. RDĪD 2010/2) Pretendentu devīžu atšifrējumu un kvalifikācijas dokumentu atvēršanas sēde.

Sēde notiks Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas Kr.Valdemāra ielā 10a vestibilā.

Vēstule 16_09.pdf

To the Applicant of the Sketch Competition

September 20th, 2010 by anna

On the projects’ tender session
(procurement identification No. RDID 2010/23)

We inform you that, on the 23rd day of September, 2010, at. 10:00 o’clock, will be the opening session of the projects’ tender „development of the reconstruction and extension project for the Latvian National Museum building, in Riga, on Kr.Valdemara Street No. 10a” (procurement identification No. RDID 2010/2), where the slogan descriptions and qualification documents of the applicants, will be presented.

The session will take place in the Latvian National Museum building, on Kr.Valdemara Street 10a, in the entrance-hall.

Letter 16_09.pdf

Konkursa Rīkotāji lūdz ņemt vērā

August 24th, 2010 by anna

Konkursa Rīkotāji lūdz ņemt vērā, ka pēc Publiskā iepirkumu likuma 2010. gada 27. augusts ir pēdēja diena, kad Pretendenti ir tiesīgi uzdot Jautājumus.

Organizers of the Competition ask to take into account that in accordance with the Public Procurement Law, August 27, 2010 is the last day when the Applicants have right to ask questions.

Pēc jumta apjoma korekcijas

August 24th, 2010 by anna

LNMM ēkas makets pēc jumta apjoma korekcijas pēc Pretendenta vēstules.

A scale-model of the LNMA building after correction of the roof volume according to the Applicant’s letter.

Iepriekš sniegto jautājumu atbildes

August 19th, 2010 by anna

Metu konkursa Rīkotāji vēlreiz lūdz skatīties iepriekš sniegtajās atbildēs sadaļā Jautājumi/Atbildes

LNMM ēkas maketam notiek atsevišķo daļu korekcijas darbs

August 18th, 2010 by anna

LNMM ēkas maketam notiek jumta sānu apjomu atsevišķo daļu korekcijas darbs pēc Pretendenta vēstules, kurš tiks pabeigts šīs nedēļas laikā. Maketa pamatne ir pieejama Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas Kr.Valdemāra iela 10a vestibilā.

With reference to the Applicant’s letter, correction work is being performed regarding particular parts of the roof side volumes of the LNMA building scale-model which will be finished during this week. The base of the scale-model is available in the entrance-hall of the Latvian National Museum of Art at Kr.Valdemāra Street 10a.

LNMM makets / LNMA scale-model

August 4th, 2010 by anna

Metu konkursa Rīkotāji informē, ka Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas un piegulošas teritorijas makets M1:200 ir pieejams apskatei Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēkas Kr.Valdemāra iela 10a vestibilā.

The Organizers of the Sketch Competition hereby inform that the scale-model of the Latvian National Museum of Art building and the adjacent territory M1:200 is available for inspection in the entrance-hall of the Latvian National Museum building at Kr.Valdemāra Street 10a.

LNMM maketa fotogrāfijas / Photos of the LNMA scale-model

LNMM maketa video / Video of the LNMA scale-model

Muzeja ēkas makets ir atdalāms no maketa pamatnes. Ja pretendents vēlas, viņš var izstrādāt savu priekšlikumu piegulošas teritorijas un  reljefa izmaiņām. Metu vērtēšanas procesā būs iespējams savienot šos priekšlikumus ar esošo maketu.

A scale-model of the Museum building shall be separated from the base of the scale-model. If the Applicant wishes, it may develop its own proposal for changing the adjacent territory and relief. During the sketch evaluation process it will be possible to connect these proposals with the existing scale-model.

Esošā lifta/pacēlāja fotofiksācija

July 27th, 2010 by anna